Children of Princess Homayoundokht Kadjar (m. Panahi)

 

Mrs. Panahi, Shirine and Chahla Panahi

 

Malek Iradj Panahi and Mrs. Panahi


Cover of latest book of poetry by Malek Iradj Panahi

___________

Source: Private Archives Malek Iradj Panahi, son of Princess Homayoundokht and grand-son of Soltan Ahmad Shah Qajar

 

Back to Qajar (Kadjar) Succession Page